Na jak długo można stracić prawo jazdy i czy po zabraniu prawa jazdy trzeba ponownie zdawać egzamin?

Czas na jaki kierowca traci uprawnienia do prowadzenia pojazdami zależy od przyczyn zaistnienia całej sytuacji. Jeżeli zatrzymanie prawa jazdy wynika z jego upływu terminu ważności, nieprzedstawienia w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego lub reedukacyjnego albo orzeczenia dotyczącego przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdem, to zwrot nastąpi po ustaniu przyczyny oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Nie ma zatem sztywnego terminu pozbawienia możliwości kierowania pojazdami. Jeżeli jednak od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął rok, warunkiem wydania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

Pozostałe okoliczności zabrania prawa jazdy wiążą się już z utratą uprawnień na określony czas. Minimalny okres wynosi 3 miesiące. Jest konsekwencją przekroczenia na obszarze zabudowanym dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h oraz przewożeniem zbyt dużej liczby pasażerów. Po trzech miesiącach następuje zwrot prawka, chyba że dana osoba pomimo zatrzymania została złapana na jeździe bez uprawnień, wskazany termin ulega przedłużeniu do 6 miesięcy. Jeżeli w przedłużonym okresie zatrzymania, kierowca ponownie pojedzie bez uprawnień, będzie musiał już zdawać egzamin.

Dłuższe terminy utraty prawa jazdy mogą wynikać z orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Kodeks wykroczeń przewiduje zakaz na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Zakaz można orzec za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, niezatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej, nieudzielenie niezwłocznej pomocy ofierze wypadku przez uczestnika zdarzenia oraz prowadzenie bez uprawnień. Zakaz orzeka się obowiązkowo za prowadzenie w stanie po użyciu alkoholu (link) i podobnie działającego środka. Przy czym na poczet zakazu prowadzenia zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy.

W przypadku popełnienia przestępstwa, za które kodeks karny dopuszcza zakaz, orzeka się go co do zasady na czas od roku do 15 lat. Sąd może orzec zakaz w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Obowiązkowy zakaz i to na okres od 3 lat do 15 grozi za wyżej wymienione przestępstwo popełnione w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegnięcia z miejsca spowodowania katastrofy w ruchu lub wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała.

Jeszcze surowsze konsekwencje grożą recydywiście, który ponownie popełnił czyn, za który orzeczono zakaz na czas od 3 lat lub za spowodowanie katastrofy w ruchu albo wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu innej osoby, będąc przy tym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia. W takiej sytuacji orzeka się dożywotni zakaz.

W niektórych przypadkach, prawo przewiduje odzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdu jeszcze przed zakończeniem obowiązywania zakazu. Może to nastąpić na wniosek o skrócenie czasu trwania zakazu. Po ustaniu zakazu prowadzenia pojazdów albo skróceniu, należy na nowo zrobić uprawnienia.

Czy drogówka nie zatrzyma prawka, gdy o nim zapomnisz?

Ciekawy artykuł opublikował na swojej stronie internetowej portal rzeczpospolitej. W publikacji „Drogówka nie zatrzyma prawa jazdy piratowi, gdy ten powie, że go zapomniał” gazeta wskazuje, że może istnieć luka prawna pozwalająca kierowcom nie stracić prawka, mimo przekroczenia o 50 km/h dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym.

Otóż, w przypadku zatrzymania do kontroli przez Policję i próby zabrania prawa jazdy, aby uniknąć zatrzymania uprawnień, należy zapewnić o … nieposiadaniu dokumentu przy sobie. Zdaniem portalu, praktyka ta zaczęła się już rozpowszechniać. Gazeta przytacza też kontropinie niektórych ekspertów, według których taka obrona nie jest skuteczna, bo starosta i tak może zabrać prawko w późniejszym terminie.

Widzimy więc dwa punkty widzenia. Który jest trafny? Cóż, jedno jest pewne. Dopóki przepisy się nie zmienią albo sądy nie opowiedzą się, za którąś interpretacją, dopóty nie można przesądzać o żadnej z nich.

Czy jazda po pijaku leśną droga jest przestępstwem? Czyli o tym, w jakich miejscach można dopuścić się przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości?

Przestępstwo opisane w art. 178a K.k. – a więc prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, czy środka odurzającego można popełnić tylko w określonym w Kodeksie miejscu, miejscem tym jest tym obszar, gdzie odbywa się ruch lądowy, wodny lub powietrzny. Oczywiście aut, które mogą uczestniczyć także w ruchu wodnym i powietrznym jak na razie w ofercie jeszcze nie ma, tak więc skoncentrujmy się na definicji ruchu lądowego.

Czym jest ruch lądowy?

Niestety dla amatorów łączenia alkoholu z prowadzeniem pojazdu pojęcie ruchu lądowego w doktrynie prawa karnego jest rozumiane bardzo szeroko. W zasadzie pod tym pojęciem mieszczą się wszystkie miejsca ogólnie dostępne dla uczestników ruchu drogowego, na których odbywa się rzeczywisty ruch pojazdów. W szczególności nie tylko drogi publiczne!

Gdzie odbywa się ruch lądowy?

Co oczywiste pierwszą kategorią takich miejsc będą drogi publiczne, a więc np.: drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe czy drogi gminne. Przyjmuje się także, iż ruch odbywa się na drogach wewnętrznych, chyba że tylko określona grupa osób z takiej drogi może korzystać. W tym kontekście także droga leśna jeżeli jest ogólnodostępna kwalifikuje się jako miejsce, gdzie można dopuścić się przestępstwa z art. 178a K.k.

Przestępstwa związanego z prowadzeniem po alkoholu dopuścimy się także prowadząc auto w strefie zamieszkania, a więc na obszarze przy wjeździe, na który umieszczone są specjalne tablice „strefa zamieszkania” lub w strefie ruchu a więc tam gdzie wjazdy i wyjazdy są oznaczone znakami drogowymi „strefa ruchu”

Przestępstwo to można także popełnić w innych miejscach jak: parking, drogi wewnętrzne, dojazdowe, równego rodzaju place o ile rzeczywiście odbywa się w tym miejscu ruch pojazdów.

Jeżeli te miejsca nie maja charakteru ogólnie dostępnego, np. prywatna zamknięta droga, ogrodzony plac, to o odpowiedzialności karnej nie ma mowy. Gdyby więc policja złapała Czytelnika na prowadzeniu po pijaku w takim miejscu, to powinien on zostać przez Sąd uniewinniony.

W tym miejscu warto wspomnieć jeden z wyroków Sądu Najwyższego, gdzie Sąd ten stwierdził: „Nie do przyjęcia jest teza sformułowana przez sąd I instancji, a aprobowana przez sąd odwoławczy, iż przestępstwo drogowe może być popełnione w każdym miejscu, o ile odbywa się tam ruch pojazdów albo pojazdu. Dosłowne przyjmowanie tej tezy mogłoby prowadzić do uznania, iż miejscem popełnienia przestępstwa drogowego mógłby zostać uznany teren prywatnego garażu jednego samochodu osobowego” (wyr. SN z 2. 02. 1998 r.
III KKN 353/96, niepub.). Nie mogą być zatem miejscem przestępstw drogowych (w tym i art. 178a § 1 k.k.) miejsca, w których nie odbywa się ruch ogólnodostępny, a jedynie w danym miejscu dopuszczone są do ruchu pojazdy ściśle określonego, wąskiego grona osób. Nie są nimi drogi prywatne, tj. dostępne dla ich właścicieli lub osób przez nich upoważnionych, prowadzących do gruntów rolnych, z których korzysta właściciel, by dojechać do pola w celu wykonania zabiegów technicznych, drogi leśne, wykonane w tzw. przecinkach, pola, łąki, sady, itp.

Zamiana miejsca z pijanym kierowcą sposobem na uniknięcie odpowiedzialności z art. 178 a k.k.?

O ciekawej sytuacji drogowej, która miała miejsce na drodze pod Poznaniem, doniósł parę dni temu jeden z dzienników.

Poruszający się nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w wideorejestrator Patrol Policji był wyprzedzany przez rozpędzonego Nissana Micrę.

Kierowca nie miał talentu Roberta Kubicy i wykonując ten manewr otarł się lusterkiem o lusterko radiowozu. Na reakcję Policjantów nie trzeba było długo czekać.

Niemal automatycznie został włączony kogut i rozpoczęto pościg. Kierowca nie zatrzymywał się i nie reagował na sygnały Policji.

Jeszcze większe zdumienie wzbudziło w funkcjonariuszach zachowania kierowcy i jego pasażera, którzy wykazując się zdolnościami akrobatycznymi w trakcie jazdy zaczęli zmieniać się miejscami.

W końcu Policji udało się pojazd zatrzymać, okazało się iż kierowca, który zamienił się miejscem z pasażerem prowadził po pijaku. Badania wykazały u niego 2,2 promila w wydychanym powietrzu. Pasażer był trzeźwy i próbował przekonywać Policję, iż to on był kierowcą.

Na swoje i kolegi nieszczęście nie dość, ze całe zdarzenie widzieli Policjanci, to jeszcze zapisało się ono w pamięci wideorejestratora.

Jakie konsekwencje czekają obu Panów?

Kierowca, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu usłyszał zarzut z art. 178 a Kodeksu karnego i na co najmniej trzy lata straci prawo jazdy.

Odpowiedzialność karna nie ominie także jego pasażera, który próbował przekonywać Policję do nieprawdziwego stanu faktycznego.Pasażer usłyszał zatem zarzut składania fałszywych zeznań, a więc przestępstwa z art. 233 K.k, do którego to zarzutu się przyznał.

Jazda po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości. Ile, co i kiedy wypijesz i nie będziesz mógł prowadzić?

Złapanie na podwójnym gazie grozi surowymi konsekwencjami. Należy się liczyć z zabraniem prawa jazdy, w niektórych przypadkach nawet dożywotnim. Prawo za tego rodzaju przewinienie należy do najbardziej restrykcyjnych. Do minimum ograniczono wyjątki, a tym samym możliwości obrony.

Odpowiedzialność za kierowanie po alkoholu zależy od poziomu jego aktualnego stężenia w ciele, względnie czy stan ten wzrasta czy maleje. Prawo przewiduje określone limity. Pierwsza granica zaczyna się od 0,2 ‰ alkoholu we krwi, co odpowiada 0,1 mg zabronionej substancji w 1 dm3 wydychanego powietrza. Jego osiągnięcie oznacza stan po użyciu i popełnienie wykroczenia, za co obok kary orzeka się obowiązkowo zakaz prowadzenia na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Kolejny limit wynosi 0,5 ‰ alkoholu we krwi, co odpowiada 0,25 mg substancji w 1 dm3 wydychanego powietrza. Jego przekroczenie oznacza stan nietrzeźwości i popełnienie przestępstwa, za które obok kary orzeka się obowiązkowo zakaz kierowania pojazdem na okres do 15 lat, a w pewnych przypadkach nawet dożywotnio.

Poniższe tabelki pokazują szacunkowo, ile promili we krwi będą mieli kobieta i mężczyzna w zależności od wagi ciała po spożyciu różnej ilości poszczególnego rodzaju alkoholu. Wskazują także w przybliżeniu okres, przez jaki stężenie alkoholu będzie przekraczało stan nietrzeźwości oraz stan po użyciu. Pamiętaj, że podane informacje mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistego stanu, indywidualny dla każdej osoby.

1 piwo

Kobieta 50 kg

Kobieta 70 kg

Mężczyzna 70 kg

Mężczyzna 90 kg

Pierwotny poziom alkoholu

0,54 ‰

0,35 ‰

0,28 ‰

0,19 ‰

Czas znajdowania się w stanie nietrzeźwości

1 godzina

Czas znajdowania się w stanie po użyciu

kolejne 2 godziny

2 godziny

1 godzina

2 piwa

Kobieta 50 kg

Kobieta 70 kg

Mężczyzna 70 kg

Mężczyzna 90 kg

Pierwotny poziom alkoholu

1,20 ‰

0,82 ‰

0,69 ‰

0,51 ‰

Czas znajdowania się w stanie nietrzeźwości

6 godziny

3 godziny

2 godziny

1 godzina

Czas znajdowania się w stanie po użyciu

kolejne 3 godziny

kolejne 3 godziny

kolejne 3 godziny

kolejne 2 godziny

4 piwa

Kobieta 50 kg

Kobieta 70 kg

Mężczyzna 70 kg

Mężczyzna 90 kg

Pierwotny poziom alkoholu

2,51 ‰

1,76 ‰

1,49 ‰

1,13 ‰

Czas znajdowania się w stanie nietrzeźwości

17 godzin

11 godzin

9 godzin

6 godzin

Czas znajdowania się w stanie po użyciu

kolejne 3 godziny

kolejne 3 godziny

kolejne 2 godziny

kolejne 2 godziny

mały kieliszek wina

Kobieta 50 kg

Kobieta 70 kg

Mężczyzna 70 kg

Mężczyzna 90 kg

Pierwotny poziom alkoholu

0,26 ‰

0,15 ‰

0,11 ‰

0,06 ‰

Czas znajdowania się w stanie nietrzeźwości

Czas znajdowania się w stanie po użyciu

1 godzina

pół butelki wina

Kobieta 50 kg

Kobieta 70 kg

Mężczyzna 70 kg

Mężczyzna 90 kg

Pierwotny poziom alkoholu

0,89 ‰

0,60 ‰

0,50 ‰

0,36 ‰

Czas znajdowania się w stanie nietrzeźwości

4 godziny

1 godzina

1 godzina

Czas znajdowania się w stanie po użyciu

kolejne 2 godziny

kolejne 3 godziny

kolejne 2 godziny

2 godziny

kieliszek wódki (50 ml)

Kobieta 50 kg

Kobieta 70 kg

Mężczyzna 70 kg

Mężczyzna 90 kg

Pierwotny poziom alkoholu

0,41 ‰

0,26 ‰

0,20 ‰

0,13 ‰

Czas znajdowania się w stanie nietrzeźwości

Czas znajdowania się w stanie po użyciu

2 godziny

1 godzina

1 godzina

ćwiartka wódki

Kobieta 50 kg

Kobieta 70 kg

Mężczyzna 70 kg

Mężczyzna 90 kg

Pierwotny poziom alkoholu

2,51 ‰

1,76 ‰

1,49 ‰

1,13 ‰

Czas znajdowania się w stanie nietrzeźwości

17 godzin

11 godzin

9 godzin

6 godzin

Czas znajdowania się w stanie po użyciu

kolejne 3 godziny

kolejne 3 godziny

kolejne 2 godziny

kolejne 2 godziny

Kiedy można stracić prawo jazdy? Część 2 – cofnięcie oraz zatrzymanie prawa jazdy.

Prawo o ruchu drogowym przewiduje także możliwość zatrzymania przez Policję prawa jazdy. Zatrzymanie prawa jazdy może oznaczać tylko zawieszenie uprawnień do kierowania albo nawet jego utratę. Poza opisanymi w poprzedniej części przypadkami, może nastąpić to jeszcze z kilku powodów: przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym, przewożenia zbyt dużej liczby pasażerów, nieczytelności prawa jazdy, podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawka, upływu jego terminu ważności, prowadzenia pojazdu niewyposażonego w obowiązkową blokadę alkoholową, kierowania pojazdu mimo obowiązywania zatrzymania, cofnięcia prawa jazdy lub sądowego zakazu; przekroczenia tolerowanej liczby 24 punktów karnych.

Dodatkowe restrykcje dotyczą osób po pierwszym zdanym egzaminie na prawko. Starosta może cofnąć im uprawnienia, o ile w ciągu roku przekroczą 20 punktów karnych. „Świeży” kierowcy mogą również stracić uprawnienia, jeśli w okresie 2 lat od wydania im po raz pierwszy prawa jazdy popełnili przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (cofnięcie może nastąpić niezależnie od orzeczenia zakazu sądowego) lub dowolne trzy wykroczenia spośród czynu tzw. zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu, prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, niezachowania ostrożności na drodze wewnętrznej oraz przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h.

Utrata uprawnień do kierowania pojazdami wcale nie musi wynikać z popełnienia przestępstwa czy wykroczenia. Można bowiem cofnąć prawo jazdy ze względu na stan zdrowia. Przeciwwskazania zdrowotne, mogą dotyczyć problemów ze wzrokiem, słuchem, zachowaniem równowagi, nerkami, cukrzycą, układem ruchu, sercowo-naczyniowym, oddechowym, nerwowym, w tym padaczki. Mogą także wynikać z choroby psychicznej, nadużywania lub uzależnienia od alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie, stosowania lekarstw mogących mieć wpływ na kierowanie, a także z innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

Zatrzymanie prawa jazdy grozi również dłużnikom alimentacyjnym. Jeżeli zobowiązany do płacenia alimentów uchyla się od obowiązku, a dokładniej przez okres ostatnich 6 miesięcy świadczył pieniądze w kwocie niższej niż 50% od ustalonych alimentów, starosta może zatrzymać prawo jazdy.

Kiedy można stracić prawo jazdy? Część 1 – sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Nieortodoksyjne pomysły na karanie pijanych kierowców

Ciekawy news przyniosły jaskółki z Tajlandii. Otóż Tajlandia jest jednym z najniebezpieczniejszych państw pod kątem ryzyka związanego ze śmiercią, czy utratą zdrowia w wyniku wypadku drogowego. Nie wiem na ile te statystyki są prawdziwe, ale wskazuje się, iż statystycznie Tajlandia zajmuje drugie miejsce na świecie w niechlubnej statystyce ofiar wypadków drogowych przypadających na każdy tysiąc mieszkańców.

Chcąc zaradzić temu problemowi, parlament Królestwa Tajlandii przyjął zmiany w Kodeksie karnym, które pijanych kierowców poza dotychczas stosowana kara będzie się także skazywać na pracę w kostnicach. Czytaj dalej

Kiedy można stracić prawo jazdy? Część 1 – sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

File:Robert Henry Bullock-Marsham Vanity Fair 12 October 1905.jpg

Robert Henry Bullock

W polskim prawie przewidziano sporo przypadków, w których kierowca może utracić prawo jazdy. Przypadków tych stale przybywa, bo nasz ustawodawca od pewnego czasu chętniej zaostrza przepisy drogowe.

 

Najpopularniejsze sytuacje wiążą się z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdu za przekroczenie przepisów prawnych. Sprawcy automatycznie zabiera się prawo jazdy za popełnienie przestępstwa przeciw bezpieczeństwu drogowemu, jeżeli znajdował się w stanie nietrzeźwości (miał ponad 0,5 promila alkoholu we krwi albo 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza) lub pod wpływem środka odurzającego. Warto pamiętać, że przestępstwem przeciw bezpieczeństwu drogowemu jest nie tylko sama jazda po pijanemu czy po zażyciu środków odurzających.

Innymi występkami, za które zabiera się prawo jazdy jest też sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub jej bezpośredniego niebezpieczeństwa i spowodowanie wypadku. Prawo jazdy można utracić także w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia. Innymi przestępstwami są dopuszczenie po pijanemu do ruchu niebezpiecznego pojazdu oraz zapewnianie po pijanemu bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych. Jeżeli sprawca dopuścił się wspomnianych przestępstw „na trzeźwo”, to i tak grozi mu utrata uprawnień, jeśli sąd przyjmie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Można mieć zabrane prawo jazdy nie kierując pojazdem. Orzeczenie zakazu jest również możliwe w stosunku do współsprawcy przestępstwa albo osoby uczestniczącej w ruchu, a zatem np. pieszego lub pasażera.

Zakaz prowadzenia pojazdów można orzec także za niektóre wykroczenia, to jest: jazda po użyciu alkoholu (ponad 0,2 promila alkoholu we krwi albo 0,1 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza) lub podobnie działającego środka, nieudzielenie pomocy ofierze wypadku przez jego uczestnika (obligatoryjnie), niezachowanie należytej ostrożności i spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, ignorowanie kontroli drogowej oraz jazda bez uprawnień (co nie oznacza utraty uprawnień, ale niemożność ich nabycia).

Kiedy można stracić prawo jazdy? Część 2 – cofnięcie oraz zatrzymanie prawa jazdy.

Zatarcie skazania za przestępstwo z art. 178a a dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Jedną z przesłanek dopuszczalności zatarcia skazania za przestępstwo jest upływ określonego czasu od określonej daty jaką może być np. wykonania kary. Jednakże nie tylko.

Zatarcie skazania nie może nastąpić bowiem tak długo jak długo trwa orzeczony wobec sprawcy przestępstwa środek karny.

Dopiero z momentem zakończenia wykonywanie środka karnego, czyli w przypadku przestępcy skazanego za jazdę pod wpływem alkoholu zakazu prowadzenia pojazdu można mówić o zatarciu skazania.

Jednakże zakaz prowadzenia pojazdów można wobec sprawcy tego przestępstwa orzec także dożywotnio.

No cóż w takiej konfiguracji osoba skazana na dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów nie będzie mogła wystąpić o zatarcie skazania. Oczywiście tak długo jak zakaz ten będzie obowiązywał, prawo bowiem przewiduje tu pewne pole do działania, ale o tym w innym wpisie.

Czy kierowca powodujący wypadek może odpowiadać karnie za coś więcej niż tylko przestępstwo w komunikacji?

Źródło: Wikimedia

Do dzisiejszego wpisu natchnęła mnie informacja prasowa z Rudy Śląskiej. Otóż nietrzeźwy kierowca celowo a więc z premedytacją potrącił dwóch pieszych. Kierowca zdenerwował się, gdy piesi, na których próbował wymusić pierwszeństwo przejazdu zwrócili mu gestami uwagę na sposób jego jazdy. Tylko dlatego postanowił ich potrącić, mówiąc do swojego pasażera „zabawmy się jak w GTA”.

Tak więc za co i z jakiego przepisu odpowiada kierowca? Czy tylko za spowodowanie wypadku samochodowego, którego skutkiem jest powstanie obrażeń ciała u pieszych?

Do dzisiaj pamiętam rozmowę z kolegą z okresu aplikacji prawniczej, gdzie ów kolega przekonywał mnie, iż nie jest możliwym spowodowanie innego przestępstwa przy użyciu samochodu jak tych opisanych w XXI rozdziale Kodeksu karnego a więc przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Według jego twierdzenia tylko naruszenie norma Prawo w ruchu drogowym jest umyślne, a skutki w postaci kolizji wypadku są zawsze objęte nieumyślnością sprawcy.

Otóż nie, faktycznie przestępstwa opisane w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa w komunikacji dotyczą tylko tych zachowań na drodze, które nie obejmują zamiarem doprowadzenia do kolizji, czy wypadku. Niemniej jednak samochód, auto, pojazd jest takim samym narzędziem jak każde inne, za pomocą którego można wyrządzić inne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu.

Jeżeli kierowca celowo używa samochodu, aby zabić, to popełnia przestępstwo zabójstwa lub jego usiłowania. Jeżeli chce kogoś potrącić aby spowodować uszczerbek na zdrowiu, to również będzie ponosił odpowiedzialność z przepisu przewidującego karę za taki czyn, a nie z znacznie łagodniejszego przepisu odnoszącego się do zdarzeń drogowych.

Taki tez zarzut został w zasadzie przedstawiony kierowcy w opisywanym przypadku. Usłyszał on bowiem zarzut usiłowania zabójstwa dwóch osób idących prawidłowo chodnikiem.