Kiedy policja może zatrzymać prawo jazdy?

Zatrzymanie prawa jazdy podczas kontroli należy do uprawnień Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, a w stosunku do żołnierzy i pojazdów wojskowych – Żandarmerii Wojskowej.

Zatrzymanie prawka odbywa sią za pokwitowaniem. Funkcjonariusze mogą skonfiskować dokument w następujących sytuacjach:

 1. powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;

 2. stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność;

 3. powzięcia podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy;

 4. stwierdzenia upływu terminu ważności prawa jazdy;

 5. gdy wobec kierowcy wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy albo orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów albo wydano decyzję o cofnięciu uprawnień;

 6. stwierdzenia jazdy z prędkością przekraczającą dopuszczalną o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym;

 7. ustalenia przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji;

 8. przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;

 9. przekroczenia przez kierującego pojazdem w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego;

 10. stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy wykroczenia określone k.w. w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h;

 11. braku zaświadczenia o wyposażeniu w blokadę alkoholową oraz dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej;

 12. prowadzenia pojazdu niewyposażonego w obowiązkową blokadę alkoholową;

 13. powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.