Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu

prawkoUtrata prawa jazdy na zawsze, wbrew temu, co wielu sądzi, nie grozi dopiero od dwóch lat, ale już od ponad 15. Przed dwoma lata jedynie istotnie zaostrzono przepisy drogowe. Wcześniej można było stracić prawko dożywotnio w wyjątkowych sytuacjach, a i sądy nie kwapiły się do tak radykalnego karania.

Obecnie sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie: Czytaj dalej

Finansowe skutki jazdy bez dokumentów

A pile of coins.pngKierowcom ryzykującym jazdę bez dokumentów, poza czytaniem naszego blogu, polecam również ten artykuł: http://moto.onet.pl/prawo-jazdy/przepisy/podroz-bez-prawa-jazdy-konsekwencje-moga-byc-kosztowne/8tewlz .

 

Poświęcony został finansowym, ale nie karnym, skutkom jazdy bez prawa jazdy, w przypadku spowodowania kolizji. Kierowca bez prawka może za wypadek słono zapłacić. W zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC, zakład ubezpieczeń co prawda wypłaci odszkodowanie poszkodowanym. Następnie jednak, ubezpieczyciel będzie mógł dochodzić zwrotu tych kosztów od sprawcy nieposiadającego prawa jazdy. W zakresie autocasco, w zależności od tego, co przewiduje OWU, najprawdopodobniej okaże się, że zakład ubezpieczeń odmówi pokrycie szkody w pojeździe kierowcy.

Jakie kary dla kierowców za brak OC?

Ostatnimi laty Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjnego jest coraz bardziej skuteczny w wykrywaniu przypadków kierowców, którzy zaniechali ubezpieczenia należących do nich pojazdów. W zasadzie można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, iż nie wykupiwszy polisy Oc będziemy musieli zapłacić karę.

Ile wynosi kara za brak OC?

Wysokość kar reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 z późn. zm.), a konkretnie Art. 88 tejże Ustawy.

W każdym razie każda osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę.

Wysokość tej opłaty w każdym roku kalendarzowym, stanowi:

1) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

a) samochody osobowe – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

b) samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c)pozostałe pojazdy – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

Ponadto w przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy nie spełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:

1) 20% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;

2) 50% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;

3) 100% opłaty w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

Czyli w 2016 roku opłaty te wynoszą:

dla samochodów osobowych: 3700 zł- przy 100% opłacie, 1850 zł – przy 50% i 740 zł przy 20% opłacie.

dla samochodów ciężarowych: 5500 zł- 100%, 2780- 50%, 110 zł- 20%

dla pozostałych pojazdów: 620 zł – 100%, 310 zł- 50% i 120 zł- 20 %

Niniejszy wpis ma charakter wpisu gościnnego z bloga: www.blogoodszkodowaniach.pl

Czy kierowca powodujący wypadek może odpowiadać karnie za coś więcej niż tylko przestępstwo w komunikacji?

Źródło: Wikimedia

Do dzisiejszego wpisu natchnęła mnie informacja prasowa z Rudy Śląskiej. Otóż nietrzeźwy kierowca celowo a więc z premedytacją potrącił dwóch pieszych. Kierowca zdenerwował się, gdy piesi, na których próbował wymusić pierwszeństwo przejazdu zwrócili mu gestami uwagę na sposób jego jazdy. Tylko dlatego postanowił ich potrącić, mówiąc do swojego pasażera „zabawmy się jak w GTA”.

Tak więc za co i z jakiego przepisu odpowiada kierowca? Czy tylko za spowodowanie wypadku samochodowego, którego skutkiem jest powstanie obrażeń ciała u pieszych?

Do dzisiaj pamiętam rozmowę z kolegą z okresu aplikacji prawniczej, gdzie ów kolega przekonywał mnie, iż nie jest możliwym spowodowanie innego przestępstwa przy użyciu samochodu jak tych opisanych w XXI rozdziale Kodeksu karnego a więc przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Według jego twierdzenia tylko naruszenie norma Prawo w ruchu drogowym jest umyślne, a skutki w postaci kolizji wypadku są zawsze objęte nieumyślnością sprawcy.

Otóż nie, faktycznie przestępstwa opisane w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa w komunikacji dotyczą tylko tych zachowań na drodze, które nie obejmują zamiarem doprowadzenia do kolizji, czy wypadku. Niemniej jednak samochód, auto, pojazd jest takim samym narzędziem jak każde inne, za pomocą którego można wyrządzić inne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu.

Jeżeli kierowca celowo używa samochodu, aby zabić, to popełnia przestępstwo zabójstwa lub jego usiłowania. Jeżeli chce kogoś potrącić aby spowodować uszczerbek na zdrowiu, to również będzie ponosił odpowiedzialność z przepisu przewidującego karę za taki czyn, a nie z znacznie łagodniejszego przepisu odnoszącego się do zdarzeń drogowych.

Taki tez zarzut został w zasadzie przedstawiony kierowcy w opisywanym przypadku. Usłyszał on bowiem zarzut usiłowania zabójstwa dwóch osób idących prawidłowo chodnikiem.

Zatarcie skazania za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości

W pierwszej kolejności warto przypomnieć czym jest zatarcie skazania. Instytucja zatarcia skazania sprowadza się do uznania po upływie określonego, dość długiego czasu, skazania danej osoby w postępowaniu karnym za niebyłe na skutek upływu odpowiednio długiego okresu czasu.

Osoba skazana wyrokiem karnym, a więc także kierowca złapany na jeździe po pijaku ( przestępstwo z art. 178 a K.k.) wpisywany jest do Krajowego Rejestru Karnego. W KRK odnotowuje się informacje o osobie skazanego, kwalifikacji prawnej popełnionego przez niego czynu, orzeczonej karze, czy też jej wykonaniu. Co oczywiste wpis ten pociąga za sobą szereg niekorzystnych dla skazanego skutków.

Chociażby pracodawcy często wymagają czystej karty karnej zatrudnianego pracownika, tym samym osoby prawomocnie skazane mają problemy ze znalezieniem pracy, gdyż potencjalni pracodawcy żądają od nich przedstawienia aktualnego zaświadczenia o niekaralności.

Przyjęto więc w polskim systemie karnym, iż po odpowiednio długim czasie od popełnienia przestępstwa kara i jej skutki dla byłego przestępcy są na tyle dolegliwe, iż dane osoby skazanej z tego rejestru pod pewnymi warunkami są usuwane.

Od tego momentu osoba, której skazanie zostało zatarte staje się w świetle prawa osobą niekaraną. Usunięcie z Krajowego Rejestru Karnego danych o skazaniu, które uległo zatarciu powoduje, że skazanie jest praktycznie nie do ustalenia dla osób, które nie miały o nim wcześniej żadnej wiedzy.

Odnosząc tę instytucję do przestępstwa z art. 178a Kodeksu karnego, a więc jazdy pod wpływem alkoholu, czy też prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu środków odurzających, wskazać należy, iż zatarcie skazania zależy przede wszystkim od tego jaką karę sąd wymierzył pijanemu kierowcy.

Warunkowo zawieszona kara pozbawienia wolności

w tym przypadku o zatarciu skazania możemy mówić dość szybko, bo już po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

W sytuacji więc gdy kierowca usłyszał karę pozbawienia wolności, której wykonanie zawieszono na okres próby wynoszący np. 2 lata, wówczas pod 2 latach i pół roku od daty uprawomocnienia się wyroku dane skazanego będą mogły być wykreślone z KRK.

kara ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności, to kara polegająca na wykonywaniu prac społecznych, obowiązku przebywania w określonym miejscu w określonym terminie ( często w asyście elektronicznej bransolety) lub na potrąceniu pewnej sumy z otrzymywanego od pracodawcy wynagrodzenia

W przypadku tej kary wykreślenie z KRK następuje po 3 latach od daty zakończenia wykonywania kary.

Przekładając to na język praktyki, gdy skazany skończy np. wykonywać pracę związane np. z sprzątaniem ulic w dniu 1 czerwca 2016 r., to z dniem 1 czerwca 2016 r. będzie wykreślony z KRK

kara grzywny

W przypadku orzeczenia tej kary zatarcie następuje po upływie 1 rok od daty jej wykonania.

W interesie więc kierowcy jest jak najszybsze jej zapłacenie, od daty realizacji przelewu liczony jest bowiem roczny termin na zatarcie skazania.

Ważnym przy tym jest, iż samo zatarcie skazania nie może nastąpić tak długo jak trwa orzeczony obok kary środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Jeżeli więc kierowcy zakazano prowadzić pojazd np. przez 3 lata, co jest minimalnym okresem obowiązywania tego środka karnego w chwili obecnej, to np., mimo iż zapłacił grzywnę i od tego momentu upłynął rok, to i tak jeszcze 2 lata musi znosić fakt wpisania do KRK. Pamiętać też należy, iż poszczególne przestępstwa, jeżeli kierowca ma ich więcej na koncie, nie zacierają się indywidualnie. Gdy jednak kilku przestępstw zaciera się później, to dopiero z tą data można zatrzeć informację o skazaniu innych przestępstw.

Łapówka dla Policjanta- 100 Euro to nie łapówka.

File:Bribe is Good Campaign by Brandbazooka.jpgWyrok Sądu, na szczęście nie polskiego – możemy więc sobie pomstować na wymiar sprawiedliwości na Zachodzie,
we Włoszech, aż się prosi o komentarz na łamach niniejszego blogu.

Włoski Sąd Najwyższy badał sprawę
kierowcy skazanego wyrokami Sądów niższych Instancji za próbę wręczenia łapówki funkcjonariuszom Policji. Mężczyzna, który w stanie nietrzeźwym chciał wręczyć łapówkę policjantowi, został już wcześniej skazany przez sądy dwóch instancji za próbę przekupienia funkcjonariusza Policji.

Sytuacja faktyczna wyglądała tak, iż kierowca został zatrzymany w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Jako że i we Włoszech jazda na podwójnym gazie łączy się z odpowiedzialnością karną spróbował przekupić interweniujących Policjantów.

Sprawa dość oczywista i raczej polski Sąd nie miałby tutaj żadnych wątpliwości co do delikwenta złapanego na podobnym zdarzeniu w naszej Ojczyźnie. Chociażby przeszukując głębiny internetu natrafić można na przypadek pijanego kierowcy spod Lubaczowa, który również próbował Policjantów skłonić do odstąpienia od podjęcia czynności banknotem 100 Euro-wym. Pijany kierowca dawał łapówkę policjantowi z Lubaczowa Mimo ostrzeżenia, że próba przekupstwa jest przestępstwem odpowiadający za wykroczenia mieszkaniec Lubaczowa nie zaniechał jej. Został zatrzymany.

Jednakże inny pogląd miał tu włoski Sąd Najwyższy, który pijanego kierowcę uniewinnił. W uzasadnieniu tej decyzji sąd stwierdził, że propozycję korupcyjną „musi charakteryzować stosowna powaga”. „Zaoferowanie 100 euro łapówki przez kierowcę policjantowi po to, aby nie wystawiał mandatu za jazdę pod wpływem alkoholu nie jest korupcją”

Sąd uznał, iż kwota ta nie jest wystarczająco „poważna”.

Według włoskich sędziów, których orzeczenie cytują media, postępowania kierowcy nie można uznać za karalne, jeśli zaproponowana suma nie jest wysoka, a ponadto oferta pochodzi od osoby będącej w „niestabilnym” stanie psychofizycznym.

Wniosek jeżdżąc po pijanemu i zaczynając negocjację z funkcjonariuszami od kwot w granicach do 100 Euro nie ryzykujemy w Italii odsiadki. Jak dla mnie kuriozalna sytuacja.

A co Państwo sądzicie? O przestępstwie wręczenia korzyści materialnej winna decydować wartość tej korzyści? Jak się Państwu podoba orzeczenie włoskiego Sądu Najwyższego?

Dzień dobry,

Tym wpisem powołujemy do życia niniejszy blog, który w zamyśle ma dotyczyć problemów prawnych kierowców.

Na kartach tego bloga chcielibyśmy się z Państwem podzielić swoim doświadczeniem, przemyśleniami i spostrzeżeniami wynikającymi z codziennej praktyki zawodowej  jak i z obserwacji rzeczywistości społecznej związanej z prawną regulacją ruchu drogowego w Polsce.

W szczególności chcielibyśmy tutaj omawiać kwestie odpowiedzialności za jazdę po pijaku – a więc prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, czy środka odurzającego. Sprawy związane z zatrzymaniem prawa jazda, czy zasadność nakładanych na kierowców mandatów.

Zachęcamy gorąco do komentowania pojawiających się artykułów, czy zadawania pytań.