Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego w sprawie o wykroczenie

Wprowadzona w zeszłym roku nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego ( art. 182 a k.k.w.) wprowadziła możliwość zamiany orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Pytanie jakie może się nasuwać, to czy możliwość „skrócenia” tego dolegliwego dla kierowców zakazu dotyczy tylko sytuacji, gdy zakaz orzeczono w sprawie o przestępstwo, czy także gdy orzeczony zakaz jest wynikiem wyroku w sprawie wykroczeniowej?

Przypomnieć w tym miejscu należy, iż stosownie do art. 29 Kodeksu wykroczeń zakaz może być orzeczony na okres od 6 miesięcy do lat trzech. Zakaz ten można orzec za wykroczenie z art. 87 k.w.- tj. prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub z art. 94 k.w.- tj. prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, strefie ruchu lub strefie zamieszkania bez wymaganych uprawnień.

Może się więc także zdarzyć, iż kierowcy skazanemu za wykroczenie, np. za jazdę po użyciu alkoholu, a więc wówczas gdy np. ilość promili u zatrzymanego kierowcy mieściła się między 0,2 a 0,5 zostanie orzeczony zakaz na 3 lata. Czyli tyle ile wynosi minimalny zakaz w sprawie o przestępstwo z art. 178 a k.k.

Czy więc taki kierowca również może zwrócić się z wnioskiem po upływie połowy okresu zakazu

o zamianę tego zakazu na możliwość prowadzenia pojazdu, który będzie wyposażony w blokadę antyalkoholową?

Tak!

Takie uprawnienie daje art. 1 K.k.w., który stanowi, iż: „Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności odbywa się według przepisów niniejszego kodeksu, chyba że ustawa stanowi inaczej.”

Tak więc kierowca wobec, którego orzeczono np.: 6 miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów może już po 3 miesiącach składać stosowny wniosek.