Kolejne zaostrzenie kar dla kierowców?

File:Zbigniew Ziobro 2016-03-03.jpg

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Mniej więcej półtora roku temu poprzedni rząd zdecydowanie zaostrzył kary dla sprawców przestępstw oraz wykroczeń drogowych. W niektórych przypadkach, zwłaszcza dla osób zawodowo trudniących się jazdą za kółkiem kary stały się wręcz drakońskie. Czytaj dalej

Przedawnienie ścigania oraz karania

WP_20160608_005Przestępstwa i wykroczenia drogowe, jak również wymierzone kary i środki karne, np. zakaz prowadzenia pojazdów, mogą się przedawnić. Przedawnienie ścigania za czyny będzie oznaczało, że sprawca nie może zostać skazany i postępowania nie będzie można zainicjować, a wszczętego zakończyć skazaniem. Przedawnienie kary oznaczać będzie, że skazanemu, który się jej jeszcze nie poddał, wymierzyć sankcji już nie będzie można.

Czyny zabronione dzielą się na przestępstwa i wykroczenia. W zależności od grożącej kary inne są okresy przedawnienia karalności. Czytaj dalej

Konsekwencje jazdy po pijaku lub narkotykach

Various spirits.jpg

Fot: Fernando Carrizo

Kodeks karny w kilku miejscach wskazuje, co może dodatkowo, poza karą, spotkać kierowcy jadącego na podwójnym gazie. Co do zasady za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozi – wedle uznania sądu – grzywna (na ogół kilka tysięcy złotych, kara ograniczenia wolności (np. prace społeczne)  albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca był wcześniej za to przestępstwo skazany albo za przestępstwo sprowadzenia katastrofy komunikacyjnej lub jej niebezpieczeństwa lub za spowodowanie wypadku i obrażeń u innych uczestników ruchu (recydywa), podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

O ile skazany za jazdę po pijaku, może oczekiwać w przypadku orzeczenia więzienia warunkowego zawieszenia kary, o tyle recydywista ma szanse na zawiasy jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Oprócz kary złapany kierowca musi się także liczyć z zakazem prowadzenia pojazdów na okres od trzech do 15 lat, a jeśli doszło do recydywy to sąd może mu wymierzyć nawet dożywotni zakaz.

Kolejnym obciążeniem skazanego jest obowiązek zapłaty świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie co najmniej 5.000 zł. Recydywista będzie musiał zapłacić więcej, bo co najmniej 10.000 zł.

Dodatkowo skazany może zostać obciążony kosztami procesu i wydatkami, które wynoszą od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych w przypadku długiego procesu, dopuszczenia licznych dowodów, w tym z opinii biegłego.

 

Skrócenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów.

Po zeszłorocznej nowelizacji przepisów kodeksu karnego zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest w sposób obligatoryjny na okres co najmniej 3 lat w przypadku kierowcy złapanego na jeździe pod wpływem alkoholu. Co więcej w przypadku skazania za jazdę po pijanemu kierowcy w warunkach recydywy Sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia pojazdów dożywotnio.

Mając na uwadze tysiące osób, które co roku są zatrzymywane za popełnienie przestępstwa z art. 178 a K.k. nie trudno się domyśleć, iż problem pozbawienia prawa do prowadzenia pojazdów będzie dotykał coraz większe grono kierowców.

Czy zatem orzeczenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów definitywnie zamyka skazanemu kierowcy prawo do powrotu za kółko kierownicy?

Prawo łaski

Po pierwsze nie ma żadnych przeszkód aby skazany kierowca mógł się zwrócić do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o udzielnie mu prawa łaski. Prawo to może być wykonane w jakikolwiek sposób, Prezydenta w wykonaniu swojego uprawnienia nic nie ogranicza. Kierowca może więc zwrócić się o darowanie całego wyroku, może też się zwrócić o samo uchylenie lub skrócenie orzeczonego dożywotnio zakazu prowadzenia pojazdów.

Niemniej jednak szanse na uzyskanie łaski Prezydenta za popełnienie przestępstwa skutkującego dożywotnim pozbawieniem prawa do prowadzenia pojazdów są raczej iluzoryczne.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów?

Pewną ulgę osobom wobec, których sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów na zawsze wprowadził Kodeks karny wykonawczy w art. 182 a, zgodnie z którym to przepisem „Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”

Co ten przepis oznacza. Po pierwsze osoba wobec, której orzeczono dożywotni zakaz może ubiegać się o jego modyfikacje dopiero po upływie 10 lat obowiązywania zakazu.

Co więcej przepis ten nie przewiduje możliwości skrócenia zakazu, ale jego pewną modyfikację. Sąd może bowiem na wniosek skazanego orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Tym samym kierowca ma teoretyczną możliwość uzyskania uprawnienia do prowadzenia pojazdów, i tylko takich, które będą wyposażone w blokadę antyalkoholową.

Pamiętać przy tym należy, iż art. 182a § 3 k.k.w. przewiduje uprawnienie sądu do uchylenia tak wydanego postanowienia, w sytuacji gdy skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił kolejne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Tym samym sprawca znów utraci prawo do kierowania pojazdem.

Co grozi za niedostosowanie się do orzeczonego przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Orzekany przez Sąd zakaz prowadzenia pojazdów- tj. środek karny orzekany wobec sprawców złapanych na prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu, czy środka odurzającego zawsze stanowił bardzo istotna sankcję dla kierowców na podwójnym gazie. Często zakaz ten był bardziej dotkliwy niż faktycznie nieodczuwalna kara pozbawienia wolności orzekana w zawieszeniu.

Dolegliwość tego środka jeszcze dodatkowo wzrosła po zeszłorocznej nowelizacji, która w zasadzie wprowadziła obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat. Co więcej Sąd ma także obowiązek orzekania zakazu prowadzenia pojazdów na zawsze, w sytuacji gdy skazuje recydywistę.

Co oczywiste nie każdy na kim ciąży wyrok wydany w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej czuje powagę tego orzeczenia i mimo orzeczonego zakazu dalej udaje się w podróż prowadząc pojazd.

Co grozi za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów?

Co należy podkreślić czyn taki jest przestępstwem.

Zgodnie z zapisami Kodeksu karnego ( art. 244 k.k.) : kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Przepis ten przewiduje odpowiedzialność karną za nierespektowanie orzeczonego przez Sąd środka karnego, jakim jest również zakaz prowadzenia pojazdów przez określony czas.

Wystarczy więc aby kierowca został zatrzymany do rutynowej kontroli. Nie musi przekraczać żadnych norma Prawo o ruchu drogowym, może być także trzeźwy i mimo, to prowadząc pojazd popełnia kolejne przestępstwo. Istotne jednak jest, iż popełnienie przestępstwa nierespektowania orzeczonych środków karnych jest możliwe wówczas, gdy zakaz, do którego sprawca się nie stosuje, został orzeczony przez sąd prawomocnie, co wymaga ustalenia świadomości sprawcy, co do uprawomocnienia się orzeczonego zakazu. Takie stanowisko wyraził Sądu Najwyższego w wyroku wydanym w dniu 17.01.03 r., pod sygnaturą akt: WA 75/02,: „Ze względu na to, że orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia (…), do przypisania oskarżonemu przestępstwa określonego w art. 244 KK, a polegającego na umyślnym niezastosowaniu się do tego zakazu, niezbędne jest przede wszystkim ustalenie, iż w chwili czynu miał on świadomość faktu uprawomocnienia się orzeczenia skazującego.”.

Kierowcy „wygrywają” z Policją sprawy o zatrzymane prawo jazdy

File:St Georges Hall Court Room.jpg

Michael D. Beckwith

Jeden z dzisiejszych dzienników doniósł o dość ciekawej statystyce skuteczności działań Policji polegającej na zatrzymywaniu prawa jazdy kierowcy. Zdaniem gazety praktycznie funkcjonariusze Policji wolą profilaktycznie w chwili obecnej odebrać dokument prawa jazdy niż wystawiać mandat.

W konsekwencji sprawy, które trafiają do Sądu są w większości wygrywane przez kierowców. Jedynie bowiem w kilkunastu % spraw rozpatrywanych przez Sądy kierowcy nie jest zwracany dokument uprawniający do jazdy.

Podkreślić należy, iż nie jest to mała ilość spraw, zgodnie z danymi statystycznymi tylko w zeszłym roku Policja zatrzymała prawie 60 tysięcy dokumentów. Najczęściej w wyniku jazdy po pijaku lub środków odurzających.

W pierwszym kwartale tego roku zatrzymano natomiast dokumenty 3 tysięcy kierowców w ramach tzw. spodziewanego zakazu, czyli w sytuacji „uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów”.

Jaki z tej informacji wniosek dla kierowcy, po pierwsze warto się zastanowić, czy Policja miała rzeczywiste podstawy aby zatrzymać dokument prawa jazdy. Po drugie warto pomyśleć o drodze sądowej jak bowiem wskazuje powyższa statystyka prowadzenie sporu przed sądem może się opłacać.

Na jak długo można stracić prawo jazdy i czy po zabraniu prawa jazdy trzeba ponownie zdawać egzamin?

Czas na jaki kierowca traci uprawnienia do prowadzenia pojazdami zależy od przyczyn zaistnienia całej sytuacji. Jeżeli zatrzymanie prawa jazdy wynika z jego upływu terminu ważności, nieprzedstawienia w wymaganym terminie zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego lub reedukacyjnego albo orzeczenia dotyczącego przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdem, to zwrot nastąpi po ustaniu przyczyny oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej. Nie ma zatem sztywnego terminu pozbawienia możliwości kierowania pojazdami. Jeżeli jednak od dnia zatrzymania prawa jazdy upłynął rok, warunkiem wydania prawa jazdy jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji.

Pozostałe okoliczności zabrania prawa jazdy wiążą się już z utratą uprawnień na określony czas. Minimalny okres wynosi 3 miesiące. Jest konsekwencją przekroczenia na obszarze zabudowanym dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h oraz przewożeniem zbyt dużej liczby pasażerów. Po trzech miesiącach następuje zwrot prawka, chyba że dana osoba pomimo zatrzymania została złapana na jeździe bez uprawnień, wskazany termin ulega przedłużeniu do 6 miesięcy. Jeżeli w przedłużonym okresie zatrzymania, kierowca ponownie pojedzie bez uprawnień, będzie musiał już zdawać egzamin.

Dłuższe terminy utraty prawa jazdy mogą wynikać z orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Kodeks wykroczeń przewiduje zakaz na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Zakaz można orzec za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, niezatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej, nieudzielenie niezwłocznej pomocy ofierze wypadku przez uczestnika zdarzenia oraz prowadzenie bez uprawnień. Zakaz orzeka się obowiązkowo za prowadzenie w stanie po użyciu alkoholu (link) i podobnie działającego środka. Przy czym na poczet zakazu prowadzenia zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy.

W przypadku popełnienia przestępstwa, za które kodeks karny dopuszcza zakaz, orzeka się go co do zasady na czas od roku do 15 lat. Sąd może orzec zakaz w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Obowiązkowy zakaz i to na okres od 3 lat do 15 grozi za wyżej wymienione przestępstwo popełnione w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegnięcia z miejsca spowodowania katastrofy w ruchu lub wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała.

Jeszcze surowsze konsekwencje grożą recydywiście, który ponownie popełnił czyn, za który orzeczono zakaz na czas od 3 lat lub za spowodowanie katastrofy w ruchu albo wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu innej osoby, będąc przy tym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia. W takiej sytuacji orzeka się dożywotni zakaz.

W niektórych przypadkach, prawo przewiduje odzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdu jeszcze przed zakończeniem obowiązywania zakazu. Może to nastąpić na wniosek o skrócenie czasu trwania zakazu. Po ustaniu zakazu prowadzenia pojazdów albo skróceniu, należy na nowo zrobić uprawnienia.

Kiedy można stracić prawo jazdy? Część 2 – cofnięcie oraz zatrzymanie prawa jazdy.

Prawo o ruchu drogowym przewiduje także możliwość zatrzymania przez Policję prawa jazdy. Zatrzymanie prawa jazdy może oznaczać tylko zawieszenie uprawnień do kierowania albo nawet jego utratę. Poza opisanymi w poprzedniej części przypadkami, może nastąpić to jeszcze z kilku powodów: przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym, przewożenia zbyt dużej liczby pasażerów, nieczytelności prawa jazdy, podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawka, upływu jego terminu ważności, prowadzenia pojazdu niewyposażonego w obowiązkową blokadę alkoholową, kierowania pojazdu mimo obowiązywania zatrzymania, cofnięcia prawa jazdy lub sądowego zakazu; przekroczenia tolerowanej liczby 24 punktów karnych.

Dodatkowe restrykcje dotyczą osób po pierwszym zdanym egzaminie na prawko. Starosta może cofnąć im uprawnienia, o ile w ciągu roku przekroczą 20 punktów karnych. „Świeży” kierowcy mogą również stracić uprawnienia, jeśli w okresie 2 lat od wydania im po raz pierwszy prawa jazdy popełnili przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (cofnięcie może nastąpić niezależnie od orzeczenia zakazu sądowego) lub dowolne trzy wykroczenia spośród czynu tzw. zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu, prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, niezachowania ostrożności na drodze wewnętrznej oraz przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h.

Utrata uprawnień do kierowania pojazdami wcale nie musi wynikać z popełnienia przestępstwa czy wykroczenia. Można bowiem cofnąć prawo jazdy ze względu na stan zdrowia. Przeciwwskazania zdrowotne, mogą dotyczyć problemów ze wzrokiem, słuchem, zachowaniem równowagi, nerkami, cukrzycą, układem ruchu, sercowo-naczyniowym, oddechowym, nerwowym, w tym padaczki. Mogą także wynikać z choroby psychicznej, nadużywania lub uzależnienia od alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie, stosowania lekarstw mogących mieć wpływ na kierowanie, a także z innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

Zatrzymanie prawa jazdy grozi również dłużnikom alimentacyjnym. Jeżeli zobowiązany do płacenia alimentów uchyla się od obowiązku, a dokładniej przez okres ostatnich 6 miesięcy świadczył pieniądze w kwocie niższej niż 50% od ustalonych alimentów, starosta może zatrzymać prawo jazdy.

Kiedy można stracić prawo jazdy? Część 1 – sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Kiedy można stracić prawo jazdy? Część 1 – sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

File:Robert Henry Bullock-Marsham Vanity Fair 12 October 1905.jpg

Robert Henry Bullock

W polskim prawie przewidziano sporo przypadków, w których kierowca może utracić prawo jazdy. Przypadków tych stale przybywa, bo nasz ustawodawca od pewnego czasu chętniej zaostrza przepisy drogowe.

 

Najpopularniejsze sytuacje wiążą się z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdu za przekroczenie przepisów prawnych. Sprawcy automatycznie zabiera się prawo jazdy za popełnienie przestępstwa przeciw bezpieczeństwu drogowemu, jeżeli znajdował się w stanie nietrzeźwości (miał ponad 0,5 promila alkoholu we krwi albo 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza) lub pod wpływem środka odurzającego. Warto pamiętać, że przestępstwem przeciw bezpieczeństwu drogowemu jest nie tylko sama jazda po pijanemu czy po zażyciu środków odurzających.

Innymi występkami, za które zabiera się prawo jazdy jest też sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub jej bezpośredniego niebezpieczeństwa i spowodowanie wypadku. Prawo jazdy można utracić także w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia. Innymi przestępstwami są dopuszczenie po pijanemu do ruchu niebezpiecznego pojazdu oraz zapewnianie po pijanemu bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych. Jeżeli sprawca dopuścił się wspomnianych przestępstw „na trzeźwo”, to i tak grozi mu utrata uprawnień, jeśli sąd przyjmie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Można mieć zabrane prawo jazdy nie kierując pojazdem. Orzeczenie zakazu jest również możliwe w stosunku do współsprawcy przestępstwa albo osoby uczestniczącej w ruchu, a zatem np. pieszego lub pasażera.

Zakaz prowadzenia pojazdów można orzec także za niektóre wykroczenia, to jest: jazda po użyciu alkoholu (ponad 0,2 promila alkoholu we krwi albo 0,1 mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza) lub podobnie działającego środka, nieudzielenie pomocy ofierze wypadku przez jego uczestnika (obligatoryjnie), niezachowanie należytej ostrożności i spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, ignorowanie kontroli drogowej oraz jazda bez uprawnień (co nie oznacza utraty uprawnień, ale niemożność ich nabycia).

Kiedy można stracić prawo jazdy? Część 2 – cofnięcie oraz zatrzymanie prawa jazdy.

Zatarcie skazania za przestępstwo z art. 178a a dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Jedną z przesłanek dopuszczalności zatarcia skazania za przestępstwo jest upływ określonego czasu od określonej daty jaką może być np. wykonania kary. Jednakże nie tylko.

Zatarcie skazania nie może nastąpić bowiem tak długo jak długo trwa orzeczony wobec sprawcy przestępstwa środek karny.

Dopiero z momentem zakończenia wykonywanie środka karnego, czyli w przypadku przestępcy skazanego za jazdę pod wpływem alkoholu zakazu prowadzenia pojazdu można mówić o zatarciu skazania.

Jednakże zakaz prowadzenia pojazdów można wobec sprawcy tego przestępstwa orzec także dożywotnio.

No cóż w takiej konfiguracji osoba skazana na dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów nie będzie mogła wystąpić o zatarcie skazania. Oczywiście tak długo jak zakaz ten będzie obowiązywał, prawo bowiem przewiduje tu pewne pole do działania, ale o tym w innym wpisie.

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego w sprawie o wykroczenie

Wprowadzona w zeszłym roku nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego ( art. 182 a k.k.w.) wprowadziła możliwość zamiany orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Pytanie jakie może się nasuwać, to czy możliwość „skrócenia” tego dolegliwego dla kierowców zakazu dotyczy tylko sytuacji, gdy zakaz orzeczono w sprawie o przestępstwo, czy także gdy orzeczony zakaz jest wynikiem wyroku w sprawie wykroczeniowej?

Przypomnieć w tym miejscu należy, iż stosownie do art. 29 Kodeksu wykroczeń zakaz może być orzeczony na okres od 6 miesięcy do lat trzech. Zakaz ten można orzec za wykroczenie z art. 87 k.w.- tj. prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub z art. 94 k.w.- tj. prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, strefie ruchu lub strefie zamieszkania bez wymaganych uprawnień.

Może się więc także zdarzyć, iż kierowcy skazanemu za wykroczenie, np. za jazdę po użyciu alkoholu, a więc wówczas gdy np. ilość promili u zatrzymanego kierowcy mieściła się między 0,2 a 0,5 zostanie orzeczony zakaz na 3 lata. Czyli tyle ile wynosi minimalny zakaz w sprawie o przestępstwo z art. 178 a k.k.

Czy więc taki kierowca również może zwrócić się z wnioskiem po upływie połowy okresu zakazu

o zamianę tego zakazu na możliwość prowadzenia pojazdu, który będzie wyposażony w blokadę antyalkoholową?

Tak!

Takie uprawnienie daje art. 1 K.k.w., który stanowi, iż: „Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności odbywa się według przepisów niniejszego kodeksu, chyba że ustawa stanowi inaczej.”

Tak więc kierowca wobec, którego orzeczono np.: 6 miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów może już po 3 miesiącach składać stosowny wniosek.